7 febrer, 2016

Project management – gestió global de projectes

PROJECT MANAGEMENT – GESTIÓ GLOBAL DE PROJECTES

PROJECT MANAGEMENT - GESTIÓ GLOBAL DE PROJECTE

A Tècnic Empordà acumulem molts projectes desenvolupant tasques de PROJECT MANAGEMENT (Gestió global del projecte) amb uns resultats molts satisfactoris per tots els clients que ens han contractat. Portant a terme les funcions de PROJECT MANAGER assegurem que el client compleixi els seus objectius en termes de COST, TERMINIS i QUALITAT. Els nostres clients disposen del control real del seu projecte de construcció, des del procés previ de disseny fins a la finalització de l’execució de l’obra.

BENEFICIS PEL CLIENT:
Beneficiar-se d’un equip tècnic de col·laboradors (externs al promotor) a totes -o part de les etapes- que formen el projecte de construcció necessari per l’inici del seu negoci o promoció suposa molts beneficis pel client:

  1. La gestió integral permet contractar l’obra per lots i/o industrials de manera separada, aconseguint un important estalvi en els costos, ja que es planifiquen les compres entre les empreses especialitzades.
  2. El promotor/client disposa d’informació tècnica i económica a totes les fases del projecte, des de l’inici (en que la viabilitat i financiació del projecte requereixen d’un avantprojecte o pressupost previ) fins a la finalització de l’obra amb la posada en servei de l’edificació, tot passant per la fase d’execució de l’obra.
  3. El client disposa del temps necessari per gestionar els aspectes més importants del que ha de ser el seu negoci o la seva promoció, deixant a Tècnic Empordà la gestió del projecte, llicències, tràmits, direcció de l’obra, contractació industrials, control de certificacions i factures, etc.
  4. Tècnic Empordà disposa d’una àmplia cartera d’industrials / constructors que s’escullen per a cada tipus de projecte segons les seves característiques, optimitzant al màxim la qualitat i el preu.

AVANTATGES DEL PROJECT MANAGEMENT:
La gestió integral de projecte, està cada dia més implantada al nostra país i l’esquema de contractació en la construcció tradicional s’està modificant, permetent uns estalvis econòmics molt considerables:

FASES DE LA GESTIÓ GLOBAL:

1a FASE – DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Es defineixen el requeriments bàsics del projecte: funcionalitat, disseny, qualitats, costos, terminis d’execució,… Amb tots aquests criteris, Tècnic Empordà redacta el projecte de construcció o gestiona la contractació dels tècnics redactors més adequats.

2a FASE – TRAMITACIÓ I CONTRACTACIÓ
· Gestió de llicències i permisos i tots els tràmits que se’n deriven
· Gestió de la definició dels lots i industrials que hauran d’intervenir a l’obra, realitzant quadres comparatius de les diferents ofertes i proposant les ofertes més ventatjoses per al client
· Gestionar els contractes i els plecs de condicions dels contractistes seleccionats
· Gestió de subvencions i ajudes
· Redacció i programació del Planning d’obra amb els terminis parcials i totals que es pactin

3a FASE – EXECUCIÓ
· Direcció i control de l’execució dels treballs de construcció
· Gestió i control de la qualitat en la construcció
· Gestió de la seguretat i salut en el treball
· Gestionar les mesures mediambientals
· Control dels costos amb la verificació de les certificacions i factures de cada un dels industrials que intervenen a l’obra
· Seguiment de Planning d’obra amb la coordinació dels diferents industrials

4a FASE – FINALITZACIÓ DEL PROJECTE
· Redactar els projectes de legalització i “as Build”
· Contractació amb les companyies de serveis
· Entrega de la documentació de final d’obra, seguiment del control de qualitat, certificats i assajos realitzats
· Tràmits amb escriptures, cadastre i administracions per la finalització de l’edificació.