7 febrer, 2016

Informes, peritatges i dictamens

INFORMES, PERITATGES I DICTAMENS

INFORMES, PERITATGES I DICTÀMENS
Preparem tot tipus d’informes, peritatges o dictàmens per definir patologies, defectes constructius o diferents afers relacionats amb la construcció.

INFORME

És una exposició objectiva, realitzada per escrit, sobre un fet observat en un immoble, en un terreny, o sobre l’examen de documents tècnics relacionats amb la construcció. La redacció d’un informe confirma, per part d’un Arquitecte Tècnic competent del grup de Tècnic Empordà, la realitat i l’abast dels danys o lesions que pugui presentar un edifici, terreny o element relacionat amb la construcció.

DICTAMEN

És una opinió o conclusió motivada, realitzada per escrit, sobre un fet en un immoble, en un terreny o sobre l’examen de documents tècnics relacionats amb la construcció que inclou recomanacions i accions a prendre per a l’esmena de les deficiències que van motivar el dictamen. Per mitjà d’un dictamen, s’estableixen les causes dels danys, defectes o lesions d’un edifici i serveix de base per reclamar responsabilitats en cas de negligència per part de qualsevol dels agents que intervenen en el procés d’edificació, veïns o tercers. En un dictamen, es recomanen les actuacions a executar, i es proposa un cost aproximat de les actuacions a realitzar, la qual cosa facilitarà l’elaboració d’un projecte de millora o rehabilitació.

PERITATGE

És un informe o dictamen que ha de servir com a prova pericial en un procediment judicial. Pot ser sol·licitat pel jutge, (pèrit judicial), per tal de tenir l’opinió d’un expert sobre un tema que desconeix, o per qualsevol de les parts del litigi (pèrit de part), i serveix de prova en la qual es pot fonamentar la demanda o la defensa. A Tècnic Empordà disposem de tècnics amb àmplia experiència en la realització de peritatges (de part o judicials) i la posterior defensa del document amb l’assistència a les vistes del judici.