7 febrer, 2016

ITE – Inspecció Tècnica d’Edificis

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

ITE - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS
La Inspecció Tècnica dels Edificis, (ITE), és la revisió que han de passar els edificis de forma periòdica, i que serveix per a comprovar el seu estat de conservació i manteniment. El Decret 67/2015, de 5 de Maig, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis, obliga a realitzar la revisió esmentada a tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i alguns unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i fixa uns terminis per a fer-ho.
Els terminis establerts per la Generalitat de Catalunya per passar la Inspecció Tècnica, varien en funció de l’antiguitat i el tipus d’edifici i es resumeixen en el següent esquema:

1. Pels edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

  Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
  Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
  Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
  A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Pels dificis d’habitatges unifamiliars (entre mitgeres):

  Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
  Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
  Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
  Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
  Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
  Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
  A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

La ITE és un document molt important, que permet al propietari d’un edifici disposar d’un informe complert de la composició i de l’estat de conservació del seu edifici. Conèixer l’estat actual de la finca és un primer pas imprescindible abans de definir les actuacions que cal portar a terme a l’edifici i establir un ordre de prioritats correcte. Cal considerar que, amb un manteniment adequat i programat, s’allarga la vida útil de l’edifici en unes condicions adequades de confort i seguretat i amb un estalvi de costos molt considerable.

A Tècnic Empordà disposem d’una alta capacitat, experiència, coneixement i professionalitat al seu abast, perquè el seu edifici pugui disposar de la ITE de forma ràpida, eficient i al millor preu.

El procés d’obtenció de la ITE d’un edifici és el seguent:

1- Encàrrec del treball per part del Client a Tècnic Empordà
2- Visita a l’edifici per part d’un Arquitecte Tècnic per realitzar una inspecció visiual del mateix
3- Redacció de l’Informe d’Inspecció Tècnica i lliurament a la propietat
4- En funció de les deficiències detectades a l’edifici (Lleus, Importants, Greus o Molt Greus)
5- Presentació de l’ITE davant de l’Administració
6- Aprovar el programa de rehabilitació (si és necessari)
7- Emissió del certificat d’aptitud (diferents modalitats)