7 febrer, 2016

Seguretat i salut

SEGURETAT I SALUT

SEGURETAT I SALUT
Actuem dins el camps de la seguretat i la salut a la construcció amb diverses tasques:

– Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
– Redacció de Plans de Seguretat i Salut (per a constructors / industrials)
– Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte i en fase d’Execució
– Gestió de la seguretat (per a empreses constructores)