7 febrer, 2016

Suport al constructor

SUPORT AL CONSTRUCTOR

SUPORT AL CONSTRUCTOR
A Tècnic Empordà col·laborem amb diferents constructors que els hi oferiem els nostres serveis que consisteixen en:

Confecció dels pressupostos de les obres tot agrupant els diferents costos dels diferents industrials que hauràn d’intervenir a l’obra. Es presenta una documentació unificada i personalitzada per a cada constructor per tal d’oferir la millor oferta per els seus clients.

Redacció de Plans de Seguretat i Salut per tal d’iniciar l’obra, amb la tramitació de la comunicació d’obertura al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, sol·licitud de llibres de subcontractació i llibres de visites d’Inspecció de Treball.

Gestió de la seguretat a les obres inclou tot el seguiment dels aspectes relacionats amb la seguretat a l’obra amb un seguiment acurat de tota la documentació i visites períodiques realitzades a l’obra per tècnic competent (Arquitecte Tècnic – Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals).

Aportació de Tècnic de suport a les obres en funció de cap d’obra. Quan un constructor no disposa d’un tècnic competent i li ha estat encomenada una obra en la que necessita aquest suport, des de Tècnic Empordà li podem oferir el serveis d’un arquitecte tècnic portant a terme les funcions de cap d’obra per tal de gestionar la coordinació entre industrials, realització de compres, control d’aspectes de seguretat i salut, assistència a visites d’obra amb la direcció facultativa, redacció de certificacions i factures d’obra, etc…