PER QUÈ CONTRACTAR A UN PROJECT MANAGER?

Project manager

Hi ha ocasions que s’ha d’afrontar la realització d’un projecte d’una especial transcendència com pot ser l’execució d’unes obres (la implantació d’un negoci, la construcció o rehabilitació d’un edifici públic, la construcció o rehabilitació d’una casa, etc.).
Una empresa o persona no especialitzada en el camp de la construcció pot trobar-se davant de grans dificultats de diferent tipologia i la millor opció és la de contactar amb un bon assessorament professional (arquitecte tècnic, aparellador). Per portar a terme aquests tipus d’obres existeix la figura del Project Manager, que s’ocupa de la gestió global del projecte i resol de manera professional els següents aspectes:

Temps

Un projecte pot requerir una gran quantitat de temps, que en moltes ocasions no tenim, ja que l’estem dedicant al nostre negoci, treball, família o senzillament ens trobem en una altra ciutat / població diferent de la qual es realitza el projecte. En una ampolla de 2 litres només hi caben 2 litres, i intentar portar a terme diferents coses, si no ens sobra el temps, significa -de ben segur- que no podrem atendre totes les tasques del dia a dia. El Project Manager dedica tot aquest temps que no tenim a realitzar aquesta obra o a posar en marxa el negoci. Ell s’encarrega de demanar pressupostos, assessorar, prendre decisions tècnic-econòmiques i supervisar i controlar el projecte.

Pressupost

En contractar un servei o producte si no som professionals, no tenim noció si la relació qualitat-preu és adequada. Podem demanar altres ofertes i fixar-nos en el preu. Si no som professionals difícilment coneixerem empreses del sector, la seva professionalitat (o no), la seva disponibilitat, els seus acabats i la seva resposta davant de futurs problemes. D’altra banda, la qualitat del producte o servei pot ser superior o inferior a les nostres expectatives i necessitats. Al mateix temps, sempre apareixen qüestions tècniques que desconeixem o partides que no s’han pressupostat inicialment i que suposen un cost extra on els proveïdors poden aprofitar-se per augmentar els seus preus, a costa de la pressió que suporta el promotor.

Assessorament

El coneixement tècnic de les instal·lacions i requeriments tècnics de la implantació d’una obra és un cost que els “no professionals” poden deixar escapar, i haver de fer front a modificacions costoses al bell mig de l’execució de l’obra. La idoneïtat dels materials, de les instal·lacions i dels requisits tècnics que ha de tenir el nostre projecte exigeix un profund coneixement per part del promotor.

Supervisió qualitat i control del projecte

A vegades els proveïdors (constructors i/o industrials) opten per reduir la qualitat dels productes oferts sensiblement, assegurant que és el mateix o millor. Un Project Manager assessora en tot moment de la idoneïtat o no d’aquests canvis. En el moment d’executar un treball, els “acabats” són un clar indicador de l’èxit del nostre projecte i requereixen que s’hi dediqui una especial atenció. Els canvis o millores que es produeixen en un projecte han d’anar en sintonia amb l’estimació inicial pressupostària i amb els terminis per desenvolupar el projecte.

Control del Planning

En l’execució d’un projecte s’han de conèixer totes les dates i planificacions del mateix, ja en la fase de redacció de projecte i encara més important en l’execució de l’obra.
Quantes obres han començat amb un retard important? Quantes obres s’han allargat enormement i han fet inviable la seva posada en funcionament de la casa, edifici, equipament o negoci? Creiem que la forma de controlar els temps dels projectes és la realització d’uns Plannings globals de projecte i sobretot del procés d’execució de les obres amb el fraccionament de totes les empreses que hi han d’intervenir. En tot projecte es recomana la signatura dels contractes corresponents amb les empreses / industrials que han d’intervenir amb unes condicions equilibrades per part dels promotors i que assegurin el compliment dels terminis d’execució.

Avantatges de contractar a un project manager

En definitiva, un Project Manager és un professional amb una elevada experiència en la coordinació i execució de projectes que avalarà enPROJECT MANAGEMENT tot moment el promotor, amb la finalitat que el projecte s’executi segons la forma i qualitat requerida, que es compleixin els temps i que es controlin els costos i pressupostos de l’obra. El Project Manager fixarà els seus honoraris en funció del temps necessari per realitzar el projecte i la dificultat o singularitat del mateix. Podria semblar que el cost dels serveis professionals d’un Project Manager pot encarir l’obra, però analitzant detingudament totes les raons exposades anteriorment, podem concloure que les obres amb la intervenció de la figura d’un Project Manager, assoleixen un estalvi d’un 5 a un 20% respecte als projectes sense la seva intervenció.


A Tècnic Empordà, disposem de Project Managers que vetllaran pels seus interessos i per l’èxit final del seu projecte. La nostra experiència i resultats ens avalen.

Pere Solés Puig

Arquitecte Tècnic i Enginyer de l’Edificació
Project Manager de Tècnic Empordà Enginyeria de l’Edificació 2004 SLP
Plaça Francesc Macià 8, 1r. 17100 La Bisbal d’Empordà, Girona.
info@tecnicemporda.com / T. 972641904

Tècnic Empordà

Deixa un comentari